Een gelukkige school is denk ik een school waar gelijkwaardigheid en vriendschap heerst tussen de kinderen, waar persoonlijke groei
belangrijker is dan prestaties, waar de kinderen zich geborgen weten, waar veel bewogen wordt en veel creatiefs gemaakt."
(aldus een ouder op onze school)

De visie van de Theo Thijssenschool

Onze visie: een gelukkige klas.

De Theo Thijssenschool is een school waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen. Waar leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. Wij dragen met elkaar actief bij aan onze multiculturele samenleving. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar en positief om te gaan met verschillen in kleur, etniciteit, religie, opvattingen, sekse en seksuele geaardheid. Wij bereiden kinderen voor op de toekomst en werken samen aan vaardigheden die deze tijd en de toekomst van ze zal vragen. En omdat je als mens nooit klaar bent met leren, willen wij kinderen graag laten ervaren dat leren leuk kan zijn.

Deze kijk op onderwijs is al lang geleden mooi verwoord door een visionair onderwijzer en vernieuwer: de naamgever van de school

M’n heerlijke, lieve, lastige stel.

ik weet eigenlijk maar één ding:

de jaar of wat, dat ik jullie heb en dat jullie mij hebben,

behoren wij enkel-maar een gelukkige klas te zijn.

En de rest is nonsens hoor, al zal ik dat jùllie nooit zeggen.

Theo Thijssen uit ‘De gelukkige klas’

 

Onze missie: zin om te leren

Vanaf hun vierde jaar brengen kinderen een flink deel van hun dagen door op school. De grootste uitdaging is dan te laten ervaren dat leren leuk kan zijn. Pas dan zal het leren succesvol zijn. De klas moet pret hebben, ook als het gaat om het aanleren van de belangrijke basisvakken.

We organiseren daarnaast allerlei activiteiten die het schoolleven extra plezierig maken en waarmee kinderen andere belangrijke capaciteiten ontwikkelen. Denk aan creativiteit, kunstzinnigheid, verantwoordelijkheid voor de natuur en sportiviteit. Zo gaan we naar musea en theatervoorstellingen, werken in de schooltuin en komen er muzikanten, kunstenaars, wetenschappers en schrijvers op school.

 Vijf pijlers

Goed onderwijs, verantwoordelijkheid, vertrouwen, plezier en eigenheid. Deze vijf pijlers vormen de basis voor onze visie en leiden tot onze missie: zin om te leren.

Goed onderwijs

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. We verwachten niet dat alle kinderen in hetzelfde tempo, in dezelfde tijd en op hetzelfde moment zich de leerstof eigen maken. Daarom leveren wij zoveel mogelijk gedifferentieerd onderwijs. Wij vinden hoge onderwijsopbrengsten belangrijk, omdat kinderen hierdoor meer mogelijkheden krijgen in hun leven. Daarom toetsen wij: niet om kinderen in een hokje te stoppen, maar om de ontwikkeling van de kinderen goed bij te houden en voor iedereen inzichtelijk te maken. Elk jaar analyseren wij de Cito-toetsen om te bekijken of wij ons onderwijs moeten bijstellen of aanpassen. Wij streven ernaar om ons onderwijs continu te verbeteren.

We bevragen ouders, leerlingen en personeel op verschillende aspecten waaronder kwaliteit, welbevinden en veiligheid. We brengen de leerling resultaten in kaart en bespreken dit als team met elkaar, met de ouders en met de leerlingen.

Verantwoordelijkheid

Kinderen, ouders en leerkrachten, samen zijn we verantwoordelijk voor een klimaat waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. De Theo Thijssenschool daagt leerlingen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor resultaten en het leerproces. Een kind dat zelfstandig taken kan uitvoeren ervaart succes en dat leidt tot plezier en je prettig voelen. Samenwerken is in deze tijd en dus bij ons op school ook heel belangrijk. Kinderen leren met en van elkaar. Gedachten, ideeën en ervaringen worden gedeeld en dat schept een sfeer van gezamenlijkheid. Een actieve en verantwoordelijke instelling van ouders is belangrijk voor het succes van de school. Niet alleen in het contact over de leerling, maar ook voor het monitoren van de kwaliteit en de bijdragen aan activiteiten en de sfeer op school.
 

Vertrouwen.

Wij hechten sterk aan een veilige omgeving waarin iedereen elkaar kan vertrouwen.Een veilige leeromgeving is een basisbehoefte en noodzakelijk om leren leuk te vinden en succesvol te zijn. Dat doen we onder meer door afstemming van het onderwijs op de ervarings- en belevingswereld van de kinderen, open staan voor initiatieven van kinderen, het bevorderen van een open en communicatief schoolklimaat en een actieve bestrijding van discrimineren en pesten.

Eigenheid

Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we door de leerstof zoveel mogelijk af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben . Ook sociaal-emotioneel kan ieder kind zich op eigen wijze uiten en ontplooien: kunst, cultuur en expressie krijgen veel aandacht op onze school. Hoe verschillend we ook zijn: we zijn samen ook een groep. Dat betekent dat we dagelijks leren om elkaar te waarderen, te respecteren en we iedereen de ruimte geven om zichzelf te zijn.

Plezier

Wij willen dat de kinderen elke dag met plezier naar school gaan. Kinderen moeten het fijn hebben met elkaar, met de leerkrachten, maar moeten vooral het leuk vinden om te leren.

 

 

 


.