Meedenken over de school

De medezeggenschapsraad is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam, ingesteld om de directie te adviseren en controleren. Momenteel bestaat de raad uit tien leden: vijf ouders en vijf leden van het onderwijzend personeel. De MR heeft instemmings- en adviesrecht. De nauwkeurig omschreven bevoegdheden zijn vermeld in een reglement, dat in de schoolgids staat. De schoolgids is hier links te vinden onder het kopje: 'Achtergrond info'.

Reglement volgens de wet van de medezeggenschap op scholen
In het reglement vindt u informatie over de werkwijze van de medezeggenschapsraden in het primair onderwijs. Wat zijn de regels voor het houden van verkiezingen, wanneer wordt de achterban (zowel van de ouder- als van de personeelsgeleding) geraadpleegd enz.


.